V tejto sekcii nájdete kompletné informácie o poplatkoch, ktoré sa hradia našej agentúre a odpovede na otázky súvisiace s úhradou poplatkov.

Registrácia v agentúre

Registrácia v agentúre je bezplatná!

V prípade, že klient (ďalej len kandidát) prejaví záujem o sprostredkovanie zamestnania cestou našej agentúry, uchádzač z krajín EÚ hradí paušálny poplatok vo výške 60,00€+DPH= 72,00€ s DPH, za spracovanie náležitostí potrebných k uzatvoreniu pracovnej zmluvy s konečným zamestnávateľom a poradenské služby. Tento poplatok tiež zahŕňa cestu na pohovor k zamestnávateľovi. Pre zahraničných uchádzačov je paušálny poplatok stanovený vo výške 180,00€+DPH= 216€ s DPH. Pre kandidátov so záujmom o pracovné pozície v oblasti zdravotníctva ako lekár, zdravotná sestra, záchranár, zdravotný laborant je nutné zabezpečiť nostrifikáciu diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Spracovateľský poplatok, vrátané štátnych poplatkov je 250,00€+DPH= 300€ s DPH. Všetky doklady kandidáta musia byť opatrené Apostillou a preložené na Slovensku súdnym prekladateľom registrovanom v databáze ministerstva spravodlivosti SR. Spracovateľský poplatok je platený výlučne na základe živnostenského oprávnenia spoločnosti. Poplatok zahŕňa tiež cestovné k zamestnávateľovi na pohovor.

Predmetný poplatok slúži na zabezpečenie organizačnej a administratívnej činnosti v prospech kandidáta – zahŕňa prvotné informácie o činnosti agentúry, personálne poradenstvo, formuláre, vstupné rozhovory, prepisovanie životopisu do medzinárodne použiteľného formulára, prípadne preklad do iného jazyka, digitálne spracovanie dokladov a kontrolu žiadosti a ostatných formulárov, zadávanie podkladov do systému partnerských agentúr a ďalšie obdobné činnosti. Tento poplatok je nevratný. Vyššie uvedený paušálny poplatok teda nie je vyberaný za sprostredkovanie zamestnania a žiadnym spôsobom s následným sprostredkovaním práce nesúvisí.

Postup pri registrácii

1. Oboznámte sa podrobne s podmienkami a registráciou, potrebné informácie sú uvedené pri každej krajine. Vyberte si druh práce, ktorý vyhovuje vášmu vzdelaniu, praxe, ale aj zdravotnému stavu.

2. Zaregistrujte sa zaslaním kópie svojho biometrického pasu a kontaktného formulára na adresu: info@medikbo.eu k predmetnému formuláru je potrebné doložiť fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Pre záujemcov o prácu z tretích krajín ako sú Ukrajina, Ruská Federácia, Bielorusko, Izael a podobne je potrebné kontaktný formulár vypísať v ruskom, alebo anglickom jazyku, kandidát k registračnému formuláru musí doložiť tieto doklady :
fotokópiu biometrického pasu (len biometrického), pre tých ktorí nie sú držiteľmi biometrických pasov služby sprostredkovania práce neposkytujeme, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, preložený súdnym prekladateľom do Slovenského jazyka, opatrený APOSTILLOU, výpis z registra trestov tiež opatrený Apostillou a preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, doklad o zdravotnej spôsobilosti, preložený do slovenského jazyka bez Apostilli

3. Pre úplnú registráciu je potrebné uhradiť už vyššie uvedený PAUŠÁLNY POPLATOK.

Možnosti platby:
– Vkladom alebo prevodom na bankový účet agentúry MEDIK BO, s.r.o.
platby zo zahraničia

IBAN: SK85 0900 0000 0051 4618 5645
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Var. symbol: číslo faktúry
Účel, popis platby: Vaše meno a priezvisko

Po obdržaní registračného formuláru a uhradení administratívneho poplatku začneme bezodkladne konať na Vašom umiestnení, príp. dohodneme termín podpísania pracovných zmlúv a vycestovanie.

POTOM, čo kandidát splní všetky registračné podmienky, doloží požadované doklady organizujeme pre kandidáta pohovory priamo u zamestnávateľa. Kandidátovi ponúkneme maximálne dve pracovné miesta. Ak ich kandidát odmietne prijať, tak potom je kandidát z databázy kandidátov vyradený, avšak môže sa opäť zaregistrovať potom, čo splní všetky registračné podmienky nanovo.

Kandidát na pohovore príjme, alebo odmietne sprostredkovanú prácu a sprostredkovaného zamestnávateľa. (doposiaľ sa nám nestalo, aby kandidát sprostredkovanú prácu odmietol).

Po prijatí sprostredkovanej práce kandidátom, zamestnávateľ pripraví pre kandidáta doklady, ktoré kandidát odovzdá za našej asistencie na cudzineckej polícií za účelom vydania karty dočasného pobytu za účelom platenej práce, (sprostredkovávame prácu pre kandidátov minimálne na rok)!

Po podaní žiadosti kandidátom na Cudzineckej polícií SR o povolenie dočasného pobytu za účelom platenej práce, kandidát čaká od 30 do 90 dní na vydanie karty dočasného pobytu Cudzineckou políciou SR za účelom platenej práce na Slovensku, alebo sa vráti domov a my mu oznámime, že karta bola vydaná a môže sa dostaviť k zamestnávateľovi.

Poplatky agentúre

Paušálny poplatok za spracovanie dokladov klienta našou agentúrou je plne v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Paušálny poplatok zahŕňa všetky asistenčné / poradenské / služby, alebo programové poplatky v prípade študijných alebo jazykových pobytov, nakoľko okrem samotného sprostredkovania zamestnania Vám poskytneme množstvo služieb, ktoré tu nie sú uvedené a nespadajú do služieb sprostredkovania práce, ale ich poskytujeme našim klientom kvôli čo najvyššiemu pohodliu a získaní istoty po príchode do cudzej krajiny.
Poskytneme Vám kompletné poradenstvo ohľadne formalít, oznamovacích a registračných povinností, ako aj všeobecné informácie, čo je potrebné vybaviť pred vycestovaním do zahraničia a po príchode späť do krajiny.

Asistenčné služby zahŕňajú :

– preklady požadovaných osobných dokladov potrebných k žiadosti o pracovné povolenie
– asistenciu pri vybavovaní dopravy do zahraničia a cestovného itinerára,
– zaistenie odvozu z letiska alebo autobusovej stanice,
– poskytnutie informácií ohľadom ubytovacích možností v zahraničí,
– inštrukcie čo si vziať so sebou
– pomoc v krízových situáciách,
– poskytnutie informácií o životných podmienkach, pracovných podmienkach a úradných povinnostiach v zahraničí,
– poskytnutie kontaktov na koordinátorov a kontaktné osoby je samozrejmosťou.

Výška poplatkov za asistenčné služby a poradenstvo je od 100 do 250 EUR. Výška poplatku bude upresnená pri konkrétnej ponuke, telefonicky alebo pri osobnej návšteve – nakoľko samozrejmosťou u nás je aj flexibilita – to znamená, že vždy vieme vyjsť v ústrety uchádzačovi a prispôsobiť sa výškou poplatkov konkurencii – vždy sme otvorení dialógu, preto neváhajte s nami komunikovať – vždy nájdeme ideálne riešenie!

História našej spoločnosti MEDIK BO s.r.o. a portfólio našich pracovných ponúk hovorí o stabilnom postavení na Slovenskom a zahraničnom pracovnom trhu.

Registrácia v agentúre

Máte záujem pracovať v zahraničí v oblasti zdravotných služieb? Zaregistrujte sa v našej agentúre.