1. Všeobecné ustanovenia
 • Obchodné podmienky  spoločnosti boli spracované v zmysle Občianskeho zákonníka a Obchodného zákona ako aj  Zákona o ochrane spotrebiteľa  a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 • Tu uvedené obchodné podmienky  vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MEDIK BO s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 20,  040 01 Košice  , IČO: 47 484 926, obchodná spoločnosť zapísaná v OR vedeným Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  33905/V,  DIČ: 2023905235, IČ DPH: SK2023905235 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom  je kúpa a predaj tovaru ponúkaného na internetovej stránke predávajúceho.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu  potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a tieto ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky  spoločnosti MEDIK BO s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.
 • Zoznam tovaru na internetovej stránke predávajúceho je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených položiek. Dostupnosť tovaru bude uvedená v potvrdzujúcom e-maili alebo telefonáte, ktorý kupujúci dostane od predávajúceho bezprostredne po obdŕžaní objednávky.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že cena tovaru na jeho internetovej stránke je jeho aktuálnou predajnou cenou a táto sa po obdŕžaní objednávky zo strany kupujúceho  kupujúcemu  na už objednaný tovar nezmení.
 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
 • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho s predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
  • e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
  • kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
  • telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu,
  • faxom
 • Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako “potvrdenie objednávky”, o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky, ktoré je definitívnym potvrdením uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
  • dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
  • názov a cenu tovaru
  • cenu prepravy,
  • podmienky a spôsob prepravy
  • prípadné upresnenia o farbe  a pod.
 1. Práva a povinnosti predávajúceho
 • Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list a daňový doklad.
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie  celej kúpnej ceny zo strany kupujúceho za dodaný tovar.
 1. Práva a povinnosti kupujúceho
 • Kupujúci je povinný:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • V prípade farebných variácií tovaru je kupujúci povinný uviesť v objednávke aj farbu tovaru o ktorú má záujem (v rubrike poznámka).
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.
 1. Dodacie podmienky
 • Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke predávajúceho.
 • Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho bez zbytočného meškania plniť.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky  predávajúcim.  V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho  zaplatenú zálohu, cenu tovaru,  poníženú o oprávnené náklady súvisiace s neprevzatím tovaru.
 • Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke  predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o odstúpení od objednávky.
 1. Kúpna cena
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) zaplatením dobierky v mieste dodania tovaru pri jeho prevzatí, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Cena poštovného sa štandardne pohybuje v rozsahu 3 až 104 EUR.  Pri ťažších balíkoch sa cena poštovného úmerne zvyšuje. Po dohode je možné zásielku doručiť aj prostredníctvom kuriéra. Pri objednávke nad 100 EUR bez DPH je poštovné zdarma.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, či prepravcu tovaru.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva

    škody na tovare

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente prevzatia  tovaru od predávajúceho, od jeho prepravcu alebo keď tak neurobí,  tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 1. Osobné údaje a ich ochrana
 • Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
 • Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH,  adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje pre účely svojho účtovníctva. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 • Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou a tento zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu predávajúcemu.
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou formou mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  • kupujúci odošle predávajúcemu mail alebo list s nasledovným znením: “Jednostranne odstupujem od kúpnej zmluvy zo dňa (deň. mesiac. rok), číslo objednávky a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na  účet č. (správne číslo účtu a názov banky)”. Ďalej uveďte svoje meno, adresu a dátum.
  • kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
  • vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu poníženú o poštovné náklady a to  prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 1. Záverečné ustanovenia
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke  predávajúceho.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme mailových správ, telefonicky alebo faxom.
 • Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Košiciach, 09.04.20201