1. Kupujúci ako dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že predávajúci získava a spracúva jeho osobné údaje na účel poskytovania služieb a tovaru Predávajúceho, nakoľko spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné na poskytovania služieb a tovaru ako i podľa osobitného predpisu, pričom jeho osobné údaje sú okrem orgánov verejnej moci určené i pre tretiu osobu, ktorá spracováva osobné údaje podľa osobitého predpisu.

2. Kupujúci ako dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že Predávajúci získava a uchováva jeho osobné údaje po celú dobu zmluvného vzťahu a štyri roky po ich skončení ak osobitý predpis neustanovuje inak. Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup k osobným údajom, týkajúcich sa ho, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ak takýto poskytol. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou i zmluvnou požiadavkou.

3. Vyplnením záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu www.medikbo.eu, Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho.

4. Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.

V Košiciach, 09.04. 2021